Herinnering onbetaalde factuur frans sjablon

 


Geachte heer (of mevrouw?) [naam debiteur],

Uit onze gegevens is gebleken  en bijgevoegd ziet u het factuur [factuurnummer] van [factuurbedrag] niet door u is betaald. De wettelijke betalingstermijn van 30 dagen is reeds verstreken.

Daarom verzoek ik u vriendelijk het openstaande bedrag binnen 7 te voldoen en over te maken op rekeningnummer [NL XX BANK XXXX XXXX XX] op naam van [Rekeningnaam].

Als uw betaling via deze e-mail is gepasseerd, kunt u ervan uitgaan dat deze betalingsherinnering niet is verzonden.

Hoogachtend,

[uw naam]

[Uw zakelijke e-mailhandtekening]